• 02.04.2017
  • 12.45

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Kiedy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na pracę?

  • Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.
  • Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
  • Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pracodawcą zagranicznym.
  • Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i będzie delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).
  • Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć opłatę w następującej wysokości:

  • 50 zł - w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
  • 100 zł - w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • 200 zł - w przypadku zatrudnienia cudzoziemca 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-prace

Inne wpisy z Bazy wiedzy