Rejestracja dla Absolwentów PW

Dane osobowe są widoczne tylko dla pracowników Biura Karier

Podstawowe dane

Dane do logowania

Status

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru indeksu/albumu w celu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzania badania „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW” – podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru indeksu/albumu.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w badaniu „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW”.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
11. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zapomniałeś numeru albumu? Skontaktuj się z nami