Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu www.bk.pw.edu.pl (dalej: Serwis) jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.

4. W trakcie wizyty w Serwisach prowadzonych przez Administratora dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika danego Serwisu,

2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5. Administrator przetwarza dane osobowe:
1) niezalogowanych użytkowników Serwisu prowadzonego przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta);

2) zalogowanych użytkowników, którzy posiadają indywidualne konto założone w serwisie Jobteaser

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Biura Karier Politechniki Warszawskiej – podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

7. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

10. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

11. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

12. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje Państwa profilowania.

13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.